BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 166/BXD-HĐXD
V/v: triển khai dự án đường Hoà Lạc kéo dài theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 411/VPCP-KTN ngày19/01/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc triển khai dự án đ­ườngHoà Lạc kéo dài theo hình thức Hợp đồng BT theo kiến nghị của Công ty cổ phầnxuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tại văn bản số 11/GELE-DA ngày 13/01/2010. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đường Hòa Lạc - thành phố Hoà Bình nằm trong Quy hoạchphát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và địnhhướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 162/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002.

Tại văn bản số 475/TTg-CN ngày 31/3/2008, Thủ tướng Chínhphủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Hoà Bình theohình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Triển khai ý kiến chỉ đạo, Ủyban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 chấpthuận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổnghợp Hà Nội; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 chấp thuận nhà đầu tư triểnkhai thực hiện dự án đường Hòa Lạc - thành phố Hoà Bình (chiều dài khoảng33,5km, trong đó trên địa bàn tỉnh Hoà Bình là khoảng 32,5km và trên địa bàntỉnh Hà Tây là khoảng 1km) và Tổ hợp dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch và sângôn Lương Sơn.

Đến nay, do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính (theonội dung Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khoá XII, kỳhọp thứ 3), nên dự án nằm trên địa bàn của hai địa phương là tỉnh Hòa Bình(khoảng 18,5km) và thành phố Hà Nội (khoảng 15km). Ngoài ra, tại văn bản số 1563/TTg-KTN ngày 31/8/2009, Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khaicác dự án giao thông theo phương thức BT đã được phê duyệt và giao Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành xem xét các dự án đối ứng để hoànvốn đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến trình triển khai dự án, góp phần nâng caonăng lực giao thông của khu vực, tạo sự liên thông và thúc đẩy phát triển kinhtế xã hội của vùng Tây Bắc Bộ với Thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo được sự thuậnlợi trong công tác quản lý và điều hành dự án, Bộ Xây dựng thống nhất với chủtrương tách dự án đường Hòa Lạc - Hoà Bình thành 2 dự án thành phần (chiều dàidự án thành phần căn cứ theo địa giới hành chính) và kiến nghị Thủ tướng Chínhphủ giao cho thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình quyết định các công việc liênquan đến dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyểngiao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyểngiao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (đ/c: 64 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội);
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh