BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/BXD-KTXD
V/v: về di chuyển thiết bị thi công đến công trình và ngược lại.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kínhgửi: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn 799/BUSOCO-BDA ngày 30/7/2012 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việcdi chuyển thiết bị thi công đến công trình và ngược lại. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, chi phí vận chuyểnthiết bị cần trục lắp đặt lớn hơn 50 tấn và cần trục tháp (không tự di chuyểnđược) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì việc di chuyển lớn thiết bị ngoài cự lyvận chuyển 50 Km được bổ sung dự toán chi phí tháo dỡ, vận chuyển, tổ hợp vàlắp đặt lại (cả chiều đi và về đối với trường hợp chỉ định thầu). Do vậy, Chủđầu tư và Nhà thầu căn cứ phương án vận chuyển thực tế phù hợp để thống nhấtlập, phê duyệt dự toán chi phí bổ sung làm cơ sở thanh toán, quyết toán.

Với nội dung trên, Công ty cổ phầnxi măng Vicem Bút Sơn tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh