TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/GSQL-GQ2
V/v điều chỉnh định mức

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 37/HQBN-NV ngày8/1/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh v/v điều chỉnh định mức sau khi xuấtkhẩu sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 37 Thôngtư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, qua xem xét hồ sơ do CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo cho thấy kết quả kiểm tra của Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh không đủ cơ sở để xem xét điều chỉnh định mức theo đề nghị của doanhnghiệp vì:

1/ Biên bản kiểm tra chưa xác địnhđược định mức thông báo ban đầu với định mức xin điều chỉnh (giảm 9 nguyên liệuđầu vào) là phù hợp hay không phù hợp để từ đó đưa ra kết luận định mức điềuchỉnh có chính xác hay không chính xác?

2/ Theo Bảng kê chi tiết 44 địnhmức được điều chỉnh đối với sản phẩm là bảng tiếp điểm bàn phím của điện thoạidi động gồm nhiều loại (44 loại) có một số mã sản phẩm cùng một nguyên liệu đầuvào, khác định mức sử dụng nhưng có một số mã sản phẩm không cùng một nguyênliệu đầu vào như mã theo số thứ tự 3, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17…

Như vậy, việc Công ty giải trìnhtại công văn số 146/YS-CV ngày 23/10/2013 khẳng định rằng Công ty vẫn đang tiếptục sản xuất theo định mức tiêu hao thực tế 7 nguyên liệu trong 16 mã nguyênliệu đã đăng ký là không phù hợp với bảng điều chỉnh định mức.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính