TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 166/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe mô tô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia, Thái Lan

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trảlời công văn số 196/TCDL-TH ngày /03/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giảiquyết thủ tục hải quan cho phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịchCampuchia - Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịchhướng dẫn Công ty TNHH Nam Phương liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theoqui định đối với 20 xe mô tô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia,Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH Nam Phương tổ chức, cụ thể là:

+Tạm xuất, tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

+Thời gian: từ ngày 15/03/2013 đến ngày 23/03/2013.

CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty TNHH Nam Phương (đ/c: 28 Hoàng Hoa Thám, phường 7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn