BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số 166/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Công ty liên doanh Norfolk Hatexco

Trả lời công văn số01- 12/08/CV-NF ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Công ty liên doanh Norfolk Hatexcovề việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

Theo khoản 1 Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửađổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lươngthì mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại,nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điềukiện lao động bình thường

Theo quy định trên, người sửdụng lao động có thể thoả thuận với người lao động quy định bằng mức lương hoặccó thể bằng phụ cấp lương đối với nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặcbiệt độc hại, nguy hiểm. Trường hợp 2 bên thoả thuận bằng các mức lương đối vớinghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm, được thểhiện trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và được ghi trong hợp đồnglao động thì tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi tronghợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 điều 45 Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vềbảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để công ty liên doanh Norfolk Hatexco biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân