THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 166/TTg-QHQT
V/v Dự án "Giám sát điều tra và can thiệp xử lý dịch mới bùng phát có liên quan tới bệnh viêm phổi nặng và viêm não cấp do vi rút tại Bến Tre"

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 370/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 01 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án"Giám sát điều tra vàcan thiệp xử lý dịch mới bùng phát có liên quan tới bệnh viêm phổi nặng và viêmnão cấp do vi rút tại Bến Tre", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Giám sátđiều tra và can thiệp xử lý dịch bùng phát có liên quan tới bệnh viêm phổi nặngvà viêm não cấp do vi rút tại Bến Tre" do Viện Pasteur Pari - Cộng hòaPháp viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá là 473.689 Euro, trong đó phầnngân sách do Viện Pasteur Pari quản lý để mua trang thiết bị nhập khẩu là113.000 Euro, phần ngân sách do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh quản lý là360.689 Euro. Vốn đối ứng của Dự án (bằng hiện vật) tương đương 32.244 Euro doBộ Y tế cùng các cơ quan tham gia bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngânsách Nhà nước.

2. Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ vàtổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm