VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 166/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghịcủa Bộ Tài chính (công văn số 17499/BTC-TCĐN ngày 25 tháng 12 năm 2007) về việcỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ýviệc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tếmới 100% do Hội Herz-Stiftung fur Leben Cộng hòa Liên bang Đức (HFH) viện trợcho Bệnh viện Đà Nẵng, để phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh timmạch cho nhân dân khu vực miền Trung và Tây nguyên.

2. Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thụ hưởng viện trợkiểm tra chất lượng thực tế của trang thiết bị theo đúng quy định về chuyên môncủa Bộ Y tế.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Bệnh viện Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


Nguyễn Xuân Phúc