BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/XNK-CN
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH 3M Việt Nam
(tầng 6, cao ốc Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TP HCM)

Trả lời công văn 20130514 ngày 14tháng 5 năm 2013 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về việc xuất khẩu hàng hóa đãnhập khẩu do tồn kho, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ CôngThương đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt độngmua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thực hiện từngày 07 tháng 6 năm 2013, trong đó quy định:

- Tại khoản 1 Điều 3: "Doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hànghóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặcdoanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩavụ tài chính khác" …

- Tại khoản 2 Điều 3: "Doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếplàm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của phápluật."

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, CN (khanhhg)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà