BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1660/BKHĐT-QLKKT
V/v Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BộTài nguyên và Môi trường

Trongthời gian qua, một số địa phương đã có văn bản, ý kiến phản ánh khó khăn, vướngmắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trìnhxây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồnglúa (gửi kèm công văn số 10/BQL-DA ngày 25/02/2013 của Ban quản lý các KCN tỉnhTuyên Quang). Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theoquy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từngày 01/7/2012), việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cần có sự đồng ýcủa Thủ tướng Chính phủ trước khi Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định.

Theomục 2 công văn số 4556/BTNMT-TCQĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(sao gửi kèm theo), đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa đã được Thủtướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trướcngày 01/7/2012 thì UBND cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định củapháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2012.

2. Đểtạo sự thống nhất trong việc hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khácthực hiện các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ có ý kiếnđối với các vấn đề sau:

- CácKCN thuộc Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theoQuyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướngChính phủ cho phép bổ sung vào Quy hoạch trước ngày 01/7/2012, có một phần diệntích đất trồng lúa trong diện tích quy hoạch được duyệt là các KCN đã được Thủtướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định. Các KCN này cócần báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ để xin phép chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa sang đất phi nông nghiệp nữa hay không.

- Trìnhtự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp đối vớicác KCN được phê duyệt quy hoạch sau ngày 01/7/2012.

Ý kiếnbằng văn bản của Quý Bộ đề nghị gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày22/3/2013.

Mongnhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang;
- Các Vụ: KHGDTNMT, KTNN;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung