BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1660/LĐTBXH-LĐVL
V/v kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn ZUELLIG PHARMA Việt Nam
(Khu Công nghiệp Sài Đồng B Gia Lâm thành phố Hà Nội )

Trả lời công văn số 0559/2003/CV ngày 8/5/2003 của Quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty sớm hoàn chỉnh nội quy lao động để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung Công ty phản ánh, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 89 hoặc Điều 90 của Bộ Luật lao động như hợp đồng trách nhiệm, trong hợp đồng trách nhiệm cần quy định cụ thể trách nhiệm của người lao động khi được người sử dụng lao động giao công việc, trường hợp thất thoát phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng