BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu sản phẩm đông lạnh nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 06/4/2011 Văn phòng Chính phủcó công văn số 7080/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Sinh Hùng về việc nhập khẩu sản phẩm đông lạnh. Theo đó, Chính phủ"đồngý với kiến nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntại các công văn số 9038/BCT-XNK và số 3062/BN-TY nêu trên".Tuynhiên, công văn số 9038/BCT-XNK ngày 10/9/2010 của Bộ Công Thương không gửi BộTài chính và Tổng cục Hải quan.

Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quancác tỉnh thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với sản phẩm đông lạnh nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn sớm có hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 7080/VPCP-KTTH dẫn trên để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp củaquý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT; GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh