BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoasố 10
Địa chỉ: Số 10, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 48/CV-13 ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số10 về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Khoản 3 Điều19 Chương VI quy định:

"Điều 19.Thuế suất ưu đãi

3. Thuế suất ưuđãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thunhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vựcxã hội hóa).

Danh mục chi tiếtcác hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủtướng Chính phủ quy định".

+ Tại Khoản 1 Điều20 Chương VI quy định:

"Điều 20.Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

d) Doanh nghiệpthành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinhtế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ".

+ Tại Khoản 3 Điều18 Chương VI quy định:

"3. Việcưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự ánđầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứngđiều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầucủa doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếucó sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó khônglàm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanhnghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đanghoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt độngkinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô...) thì thunhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sungkhông thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ các quy địnhnêu trên, nếu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 là cơ sở hoạt động tronglĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện vềdanh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hộihóa trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ quy định thì Công ty được hưởngưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập có được từ hoạt động trong lĩnh vực xãhội hóa, cụ thể mức ưu đãi như sau:

- Về thuế suất:

Công ty TNHH Bệnhviện đa khoa số 10 được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạtđộng xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động.

- Về thời gianmiễn, giảm thuế:

+ Nếu khi chuyểnđổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 mà Bệnh viện vẫnhoạt động trong quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 64121000410ngày 3/8/2011, không đầu tư mở rộng thì Bệnh viện đa khoa số 10 tiếp tục đượchưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN của Trung tâm y khoa số 10 chokhoảng thời gian còn lại.

+ Nếu khi chuyểnđổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 có gắn với hoạtđộng đầu tư mở rộng so với quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số64121000410 ngày 3/8/2011 thì Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 phải hạchtoán riêng phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng và phần thu nhập từ hoạtđộng đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 biết và đề nghị Công ty liên hệ vớiCục Thuế tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy địnhcủa pháp luật và tình hình thực tế của Công ty./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn