BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1660/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ nhà xưởng

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk

Trảlời công văn số 209/CT-THNVDT ngày 30/1/2013 của Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk về lệ phítrước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 25 Đều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phítrước bạ:

“Nhàxưởng của cơ sở sản xuất, kinh doanh, kể cả nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của đơnvị”;

-Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 24/3/2013 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“3.Sửa đổi khoản 25, Điều 3 như sau:

25.Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất,kinh doanh”.

Vềlệ phí trước bạ đối với nhà xưởng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3449/TCT-CSngày 02/10/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Hưng Yên và công văn số 2483/TCT-CS ngày16/7/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (bản sao kèm theo).

Đềnghị Cục thuế nghiên cứu các quy định trên và tham khảo các công văn Tổng cụcThuế đã giải đáp các vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng để xem xétgiải quyết; Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì gửi hồ sơ cùng toàn bộ các giấy tờcó liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT,CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hải