BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/BKHĐT-KTĐP &LT
V/v báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2012 và dự kiến giai đoạn 2013-2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổnghợp báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất và sổ số kiến thiết năm2012 và dự kiến giai đoạn 2013-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất và xổsố kiến thiết năm 2012 và dự kiến giai đoạn 2013 - 2015 (Biểu mẫu kèm theo).

Để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng quyđịnh, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ) trước ngày 19 tháng 3 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VT; Vụ KTĐP&LT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

BIỂU MẪU BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾNGIAI ĐOẠN 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Năm 2012

Năm 2013

Dự kiến thu năm 2014

Dự kiến thu năm 2015

Ghi chú

Dự toán giao

Thực hiện thu năm 2012

Dự toán giao

Ước thực hiện thu năm 2012

1

Thu tiền sử dụng đất

2

Thu xổ số kiến thiết