BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1661/BXD-KTQH
V/v: điều chỉnh quy hoạch xây dựng phục vụ ĐTXD Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Phúc đáp công văn số 6258/UBND-XD ngày 06/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị xem xét, giảiquyết thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng phục vụ đầu tư xây dựng Nhà ở xãhội trên địa bàn thành phố; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các Quyết định của Thủtướng Chính phủ: số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 Ban hành một số cơ chế, chínhsách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhàở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Về nguyên tắc, Bộ Xây dựng đồngý với kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đầu tưxây dựng Nhà ở xã hội thực hiện trên diện tích đất 20% trong các dự án kinhdoanh nhà (các Khu đô thị mới, Khu nhà ở … của thành phố với mục đích pháttriển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, các đối tượng chính sách…) được điềuchỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với Quy chuẩn quyhoạch xây dựng hiện hành.

2. Việc điều chỉnh các chỉ tiêuquy hoạch – kiến trúc của khu đất 20% dự kiến đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội cóthể thực hiện theo quy trình “điều chỉnh cục bộ” quy hoạch chi tiết xây dựngkhu vực dự án nhưng phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 07/2008/TT-BXD này07/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch xây dựng và ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 497/BXD-KTQH ngày27/3/2009.

Căn cứ vào từng khu vực dự án cụthể, thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tính toánkhả thi các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc sau khi điều chỉnh không phá vỡkhông gian cảnh quan, đảm bảo sự đồng bộ, không làm quá tải, xuống cấp hệ thốnghạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở QHKT Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang