BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/BXD-KTXD
V/v áp dụng Thông tư số 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần thủy điện Nậm Chiến

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 11 NCC/CV-KTKH ngày 01/7/2015 của Công ty cổ phần thủyđiện Nậm Chiến về việc áp dụng Thông tư số 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 củaBộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình thủy điện theo cơ chế 797 - 400. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Căn cứ các vănbản số: 739/CP-CN ngày 28/5/2004 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư dự ánthủy điện Nậm Chiến; Thông tư số 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhthủy điện theo cơ chế 797 – 400, Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2009 củaHội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến thì việc lập dự toán, giágói thầu thuộc công trình dự án thủy điện Nậm Chiến được thực hiện Thông tư số17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008; các hạng mục, công việc đã thanh lý hợp đồng,quyết toán thì không áp dụng Thông tư số 17/2008/TT-BXD .

Công ty cổphần thủy điện Nậm Chiến căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lýchi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh