TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: 211-212-213A Trần Huy Liệu, phường 8, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0100101509

Trả lời văn thư số 138/TGĐ-KDXNKngày 02/03/2011 của Tổng công ty về hoá đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/3/2012);

-Căn cứ điểm 2.3, phụ lục 4,Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoáđơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Trường hợp tổ chức, cá nhânxuất khẩu tự in hoặc đặt in hóa đơn xuất khẩu để sử dụng khi xuất khẩu hànghóa, dịch vụ thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu tự inhoặc đặt in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế.

Khi xuất hàng hoá để vậnchuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từlưu thông hàng hoá trên thị trường.

Trường hợp uỷ thác xuất khẩuhàng hoá, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thácxuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều độngnội bộ.

- Căn cứ Công văn số 339/TCT-CSngày 25/01/2011 của Tổng cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiệnThông tư số 153/2010/TT-BTC (câu hỏi số 10):

Khi hàng hoá đã thực xuất cóxác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận vềsố lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu,cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoànthuế GTGT. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hoá đơn xuất khẩu để xuất chokhách hàng nước ngoài.”

Căn cứ các quy định nêu trên,sau khi hàng hoá đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan và chứng từđối chiếu xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sởnhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT với thuế suấtthuế GTGT 0% (nếu đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số06/2012/TT-BTC ) lưu giữ liên 2 để làm căn cứ kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT;Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hoá cho khách hàng ở nước ngoàiphải sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Cục Thuế thông báoTổng công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;- P.KTT số 3;
- P.Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 48740-416/12 HC

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga