BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1661/LĐTBXH-LĐVL
V/v về chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp NN giao theo NĐ 103-Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

.

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 606/LĐTBXH ngày 13/5/2003 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp của quý Sở hỏi tại công văn nêu trên thì thời gian công tác của người lao động thuộc khu vực Nhà nước trước khi giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và điểm 1 mục IV Thông tư số 07/2000/TT-LĐTBXH ngày 29/3/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ các văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp và giải quyết chính sách đối với người lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng