BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1661/TCHQ-GSQL
V/v trả lời kiến nghị kéo dài thời hạn thanh khoản và quản lý đối với kho CFS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 0286/HQĐN-NVngày 12/2/2009 và công văn số 028/HQĐN-NV ngày 12/1/2009 của Cục Hải quan ĐồngNai v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 7.2,mục IV, phần E, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thìthời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày đăng kýTờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu cuối cùng thuộc Tờ khai hải quan nhập khẩunguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế. Do đó, việc đề nghị kéo dài thời hạnthanh khoản các tờ khai NSXXK của các doanh nghiệp nằm trong Khu Công nghiệpnhư các doanh nghiệp nằm trong Khu chế xuất, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét trongquá trình xây dựng Thông tư chung sắp tới.

2. Về kiến nghị đối với việc quảnlý kho CFS: Điều kiện thành lập, quản lý hoạt động và thủ tục hải quan đối vớihàng hoá vào, ra kho CFS đã được quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày25/12/2005 của Chính phủ; Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 25/12/2005 của Bộ Tàichính và Quyết định 927/TCHQ-QĐ ngày 25/5/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu chuyển cửa khẩu. Việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuấtkhẩu gửi kho CFS do Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quanĐồng Nai biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh