TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1661/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Kp6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/ĐHQG-QHQT ngày 03/4/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng sách của Trường Đại học Seattle (Hoa Kỳ) gửi tặng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 4.2.1, điểm 4.2, khoản 4, mục II phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì:

Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có giá trị hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thì được xét miễn thuế; Thẩm quyền giải quyết là Cục Hải quan địa phương (nơi đơn vị mở tờ khai nhập khẩu) xem xét và ra quyết định miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An