BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1661/TCT-CS
V/v thu lệ phí trước bạ đối với ôtô của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 207/CT-KTNB ngày 22/1/2013 củaCục Thuế tỉnh Ninh Thuận hỏi về chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3509/TCT-CS ngày 5/10/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn việc thu lệ phítrước bạ đối với tài sản của Việt kiều hồi hương nhập khẩu về Việt Nam. Đề nghịCục Thuế nghiên cứu, tham khảo.

Theo đó, Công ty TNHH TM Tuấn Cường phải nộp lệ phítrước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chiếc xe ô tô TOYOTAHIGHLANDERSE mua của Ông Lê Quang Tú theo hợp đồng mua bán ngày 28/7/2012, nếuÔng Lê Quang Tú không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng mà vẫn được phépchuyển nhượng theo quy định thì không phải nộp thay một (01) lần lệ phí trướcbạ cho Ông Lê Quang Tú.

Tuy nhiên, đây là trường hợp mua xe có nguồn gốc làxe ôtô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ởnước ngoài (Ông Lê Quang Tú - Việt kiều) nên đề nghị Cục Thuế thông báo cho cơquan Hải quan để truy thu đủ các loại thuế đã được miễn (nếu có) trước khi Côngty TNHH TM Tuấn Cường làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải