VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1661/VPCP-QHQT
V/v đi công tác các nước ASEAN của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam (công văn số 445/CV-TCTHK-VPĐN ngày 09 tháng 3 năm 2010), Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Hội đồng quản trị Tổngcông ty Hàng không Việt Nam quyết định việc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và TổngGiám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đi công tác tại các nước ASEAN trongnăm 2010.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và TổngGiám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm định kỳ báo cáo Thủtướng Chính phủ nội dung công việc sau các chuyến đi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn