BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16615/BTC-CST
V/v: xin ý kiến tham gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Để triển khaixây dựng Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã dự thảo:

- Tờ trình Chínhphủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 176/1999/NĐ-CP Nghị địnhsố 80/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

- Nghị định củaChính phủ về lệ phí trước bạ.

Bộ Tài chính đềnghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp, trìnhChính phủ ban hành theo quy định.

Ý kiến tham giabằng văn bản xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) trước ngày30/12/2010, đồng thời gửi về địa chỉ Email: [email protected]

Xin cảm ơn sựphối hợp công tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
- Lưu: VT, Vụ CST (P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn