BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/BNN-CB
V/v công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 3068/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013 của Văn phòngChính phủ về việc báo cáo tình hình rà soát, đánh giá việc tổ chức và kết quảtriển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về côngkhai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được báo cáo như sau:

Bộ đã giao nhiệm vụ cho đơn vị đầumối là Trung tâm Tin học vè Thống kê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chứcthu thập thông tin giá cả thị trường của 14 mặt hàng nông lâm thủy sản, vật tưnông nghiệp chủ yếu, trong đó có các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, phânbón, thức ăn chăn nuôi… trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước;Thông tin giá cả thị trường được cập nhật hàng ngày và đăng tải trên trang tinxúc tiến thương mại của Bộ (http://xttm.mard.gov.vn) nhằm thông tin rộng rãigiá cả thị trường đến người tiêu dùng và phục vụ công tác quản lý.

Đối với việc công bố giá thành, giáđịnh hướng thóc gạo: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Tài chính banhành Thông tư liên bộ (Thông tư số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010)hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tínhgiá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm; trên cơ sở đó, Bộ Tài chínhđã công bố giá định hướng thóc gạo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ côngtác thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013.

Về việc hình thành, quản lý, sửdụng các quỹ: hiện chưa có các loại quỹ liên quan đến các hàng hóa, dịch vụthuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám