BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/BNN-ĐMDN
V/v bổ sung mẫu biểu báo cáo kiểm tra việc xác định giá trị vốn Nhà nước của DNNN đã thực hiện cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các công ty độc lập trực thuộc Bộ đã cổ phần hóa.

Ngày 12/12/2012, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có văn bản số 4240/BNN-ĐMDN về việc xác định giá trị vốnnhà nước trước khi tiến hành cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiệncổ phần hóa.

Thực hiện yêu cầu của Bộ trưởng, đềnghị các doanh nghiệp báo cáo bổ sung một số thông tin sau vào bảng tổng hợpkèm theo công văn này:

1. Thời điểm xác định lần đầu;

2. Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩmtra, xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tàichính, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ Tài chính Bộ Nôngnghiệp và PTNT, Tập đoàn, Tổng công ty, công ty, công ty kiểm toán…;

3. Cơ quan ký quyết định công bốgiá trị doanh nghiệp (gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tập đoàn, Tổngcông ty);

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam, các Tổng công ty nhà nước và các công ty độc lập trực thuộc Bộ đã cổphần báo cáo gấp về Bộ (Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp trướcngày 15/04/2013, các doanh nghiệp có thể gửi bản Fax trước, số Fax:04.37344598).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, Ban ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN
Lại Hữu Ước


BẢNGTỔNG HỢP VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA

STT

Tên doanh nghiệp

Giá trị vốn Nhà nước lần 1

Giá trị vốn Nhà nước lần 2

Chênh lệch

Thời điểm xác định giá trị DN

Cơ quan, đơn vị thẩm tra xác định giá trị DN

Cơ quan quyết định giá trị DN

1

2

4

5

6 = 5-4

7

8

9