BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/BXD-KTXD
V/v thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Ban quản lýdự án Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 745/QLDA-TCKTngày 15/6/2015 củaBan quản lý dự án Bộ Ngoại giao về thực hiện hợp đồngtrong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Việc phân kỳ của dựán theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 32/TTg-KTN ngày13/5/2014 làm ảnh hưởng đến giá trị thực hiện của các gói thầu đã ký kết hợpđồng;

2. Giá trị đã tạm ứngcho các gói thầu được thực hiện trên giá trị của cả hợp đồng, sau khi nhận đượcgiá trị tạm ứng hợp đồng các nhà thầu đã sử dụng tiền tạm ứng để đặt mua vậttư, thiết bị chính của gói thầu và chuyển về công trường để phục vụ công tácthi công, lắp đặt; như các gói thầu Cung cấp và lắp đặt: Hệ thống điện côngtrình; Hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống điều hòa không khí và thông gióNhà thầu đã sử dụng phần lớn tiền tạm ứng đặt hàng với nhà sản xuất bị ảnhhưởng nhiều khi phân kỳ đầu tư và gia hạn bảo lãnh tạm ứng. Đồng thời dophân kỳ của dự án nên Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng lắp đặt thiết bị, nênkhông có khối lượng nghiệm thu để thực hiện thu hồi tạm ứng.

Với nội dung nêu tại mục1, mục 2 nêu trên việc Nhà thầu được dùng tài sản bảo đảm (là vật tư, thiết bịcủa gói thầu đã mua về công trường) để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồngvà thay thế bảo lãnh tiền tạm ứng là cần thiết và phù hợp. Thiết bị, vậttư để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng và thay thế bảo lãnh tiền tạm ứngphải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ....(đã đượcquy định trong hợp đồng và Hồ sơ mời thầu); giá trị thiết bị, vật tư phải tươngứng với giá trị tiền bảo lãnh hoặc cao hơn giá giá trị tiền bảo lãnh; thiết bị,vật tư này phải được quản lý, giám sát của cả Nhà thầu và Chủ đầu tư. Việc thương thảo,điều chỉnh nội dung hợp đồng đối với việc bảo đảm trách nhiệm thựchiện hợp đồng và thay thế bảo lãnh tiền tạm ứng phải bảo đảm nguyên tắckhông làm phát sinh khiếu kiện.

Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao căn cứ ýkiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh