BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hoá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180211/HOGV ngày 31/02/2011 của công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam về vướng mắc đối với phương tiện chứa hàng hoá theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 50 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; trên cơ sở nội dung báo cáo tại công văn số 382/HQHN-GSQL ngày 11/03/2011 của Cục Hải quan TP Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:
Phương tiện chứa hàng hoá theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 50 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính là hộp đang đựng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hộp đang đựng sản phẩm để xuất khẩu, khi làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu sản phẩm thì:
- Thủ tục đối với phương tiện chứa hàng hoá (hộp) thực hiện
- Việc kiểm tra thực tế phương tiện chứa hàng hoá (hộp) thực hiện
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh