BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với nguyên liệu lá thuốc lá gia công NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Cao Bằng;
- Công ty Thuốc lá Đà Nẵng. (Số 1, Đỗ Thúc Tịnh, P. Khuê Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời Công văn số 153/CHQCB-NV ngày 08/03/2007của Cục Hải quan Cao Bằng về thủ tục Hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu lànguyên liệu lá thuốc lá gia công cho thương nhân nước ngoài của Công ty Thuốclá Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTCngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá gia côngcho thương nhân nước ngoài,

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVI khôngphải là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng đã có Đội thủ tục hàng đầu tư,gia công theo hướng dẫn tại Công văn số 5799/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2007. Theoquy định tại điểm 3, phần 1 Quy định về thủ tục đối với hàng hóa gia công chothương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày24/08/2004 của Bộ Tài chính, thì việc làm thủ tục Hải quan cho hợp đồng giacông (từ tiếp nhận hợp đồng, đăng ký định mức, làm thủ tục Hải quan cho từng lôhàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực hiệntại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sảnxuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp.

Mặt khác, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng đã được côngnhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằngvà Cục Hải quan có liên quan căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết thủ tụcchuyển cửa khẩu cho các lô hàng là nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty Thuốc láĐà Nẵng về Đà Nẵng để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVI làm tiếp thủtục Hải quan.

Về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩuthực hiện theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan;về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài thựchiện theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG

Đặng Hạnh Thu