BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/TCT-HTQT
V/v: thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pa-le-xtin

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý đểcác Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối vớicác loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước cóhiệu lực;

Căn cứ Điều 29 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin vềtránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuếđánh vào thu nhập, ký tại Hà Nội ngày 06/11/2013;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện củaHiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 02/4/2014

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày01/01/2015

Ngày áp dụng thực hiện tại Pa-le-xtin: từ ngày01/01/2015

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực vàngày áp dụng như đã nêu trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, Cục TCDN (BTC);
- Các Vụ và đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện Văn phòng TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải