BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện công văn số 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cácđại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai công văn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắctrong năm 2012 (văn bản kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đạihọc, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đâygọi chung là đơn vị) thực hiện như sau:

Trong quý I và II năm 2013, các đơn vị căn cứ hướngdẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và quy chế nâng bậc lươnghiện hành của đơn vị, thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu của năm 2012, với tỷ lệ khôngquá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị. Căncứ kết quả xét duyệt của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định nâng bậc lươngđối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và có văn bản báo cáo về Bộ xemxét, quyết định nâng bậc lương đối với công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý.

Hồ sơ của đơn vị gửi về Bộ để đề nghị nâng bậc chođối tượng thuộc Bộ quản lý, gồm:

- Công văn đề nghị;

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viênchức đề nghị nâng bậc;

- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị;

- Bản quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

- Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắccủa cấp có thẩm quyền của các cá nhân.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)trước ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Lưu ý: Nếu đến hết quý II năm 2013, đơn vị khôngthực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012 thìkhông được tính vào chỉ tiêu năm 2013.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị