BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn số 1567/TCHQ-GSQL ngày 29/3/2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội
(Đ/c: 31 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Ngày 29/3/2013, Tổng cục Hải quancó công văn số 1567/TCHQ-GSQL gửi Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và BắcAi Len tại Hà Nội về việc tái xuất hành lý. Do sơ suất trong khâu soạn thảo,nay sửa lại nội dung "…. Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc AiLen tại Hà Nội được thay mặt bà Kate Harrisson hoàn thành thủ tục chuyển nhượngchiếc xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser …" thành "…. Đại sứ quán Liênhiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội được thay mặt bà Kate Harrissonhoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Nissan Pathfinder …"

Nội dung công văn này là bộ phậnkhông tách rời nội dung công văn số 1567/TCHQ-GSQL ngày 29/3/2013 của Tổng cụcHải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưtrên để Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Cục Lễ tân Nhà nước (để phối hợp);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, GSQL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Thị Hạnh