BỘ TÀI CHÍNH
----------------
V/v: Chính sách thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú
(Địa chỉ: Số 5 Hồng Hà, Bến Gót, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 100-1/HQ-VP ngày 1/11/2013 của Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú về việc kiến nghị xem xét thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu CaCO3, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính:"Trường hợp một mặt hàng không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số tương ứng với mã số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm)."
- Tại mục b khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC quy định:"Trường hợp hàng hóa được sản xuất, chế biến từ hai nguồn: Nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng hóa xuất khẩu tương ứng với số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hóa thực tế đã xuất khẩu. Số lượng hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu trong nước phải nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó".
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú sản xuất mặt hàng thảm trải sàn và tấm nhựa plastic từ nguyên liệu (bột đá) thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu sản phẩm công ty sẽ phải nộp thuế xuất khẩu cho phần nguyên liệu mua trong nước (bột đá) cấu thành trong sản phẩm với mức thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm xuất khẩu (thảm trải sàn và tấm nhựa plastic).
Theo quy định tại danh mục Biểu thuế xuất khẩu hiện hành, mặt hàng thảm trải sàn và tấm nhựa plastic không có tên trong danh mục các mặt hàng chịu thuế nên có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%. Do vậy, nguyên liệu bột đá của Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% và kê khai mã hàng của sản phẩm xuất khẩu theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC .
Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Plastic Vĩnh Phú được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ SCT (8)
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy