BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/BTC-TCHQ
V/v đề nghị miễn truy thu thuế một số loại thức ăn chăn nuôi của Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp & Phát triểnNông thôn

Trả lời công văn số 3458/BNN-CNngày 24/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc miễn truy thuthuế một số loại thức ăn chăn nuôi đã nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn ban hành Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN số 65/2007/QĐ-BNN về ban hành Danhmục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào ViệtNam kèm theo mã HS theo quy định tại Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP Căn cứ đểBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp mã HS cho các hàng hóa tại các Danhmục này là Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC Tuy nhiên, Quyết định số 82/2003/QĐ-BTCđã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày25/12/2007 kể từ ngày 1/1/2008 nhưng Quyết định 90 và Quyết định 65 không đượcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với Quyết định 107. Hơn nữa, cácDanh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo 2 Quyết định nêu trêncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm quản lý về chính sách mặt hàngkhi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam, không được sử dụng để phân loại và tínhthuế nhập khẩu.

Việc phân loại và áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại các vănbản pháp luật về phân loại và mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,cụ thể: Luật Hải quan; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/11/2003 của chính phủ; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 (ápdụng đến tháng 5/2010) và Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 thay thếThông tư số 85/2003/TT-BTC; Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu từng thời kỳđược ban hành theo các văn bản sau: Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày13/06/2003 (áp dụng từ 24/07/2003 tháng đến 31/12/2007), Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC(áp dụng từ 1/1/2008 đến 31/12/2011); Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 (áp dụng từ 1/1/2012) và căn cứ vào tính chất, cấu tạo của hàng hóathực tế nhập khẩu.

Do vậy, việc doanh nghiệp áp dụngmã HS tại các Danh mục ban hành kèm theo hai Quyết định nêu trên của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn để phân loại và tính thuế nhập khẩu cho hàng hóanhập khẩu là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về phân loại và áp dụngmức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Về đề nghị miễn truy thu thuế củaQuý Bộ: theo Luật Quản lý Thuế thì không có quy định về miễn truy thu thuế. Căncứ Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn tồnđọng chưa thu được vào ngân sách nhà nước, đối chiếu với quy định tại điểm amục II của Thông tư thì trường hợp của Quy Bộ nêu không thuộc đối tượng và điềukiện được xét miễn truy thu. Do vậy, đề nghị Quý Bộ đôn đốc các doanh nghiệpnộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày 01/01/2012, Thông tưsố 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực. Do vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn rà soát, sửa các Danh mục hàng hóa và mã HS ban hànhkèm các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, số 65/2007/QĐ-BNN ngày03/7/2007 cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành,Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp cùng Quý Bộ để thực hiện việc áp mã HS cho hànghóa.

Xin trân trọng sự phối hợp của BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường