BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1664 TCT/NV5
V/v Thuế đối với tiền tài trợ từ công ty mẹ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh,
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Andersen Việt Nam.

Tổng cục thuế nhận được thư đề ngày 11/3/2003 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Andersen Việt Nam (công ty Andersen) về vấn đề thuế đối với tiền tài trợ từ công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì các khoản chi phí không có hoá đơn chứng từ không được xác định là chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản tài trợ nhận được từ công ty Andersen Worlwide SC phải sử dụng đúng mục đích và phải tính giảm trừ và các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Công ty Andersen Việt Nam.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Andersen thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến