BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 1665/BGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn triển khai đại trà tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học cấp THCS, THPT giai đoạn 2010-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 4024/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia "Đưa các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân", trong năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn tài liệu và đã tập huấn cho cán bộ và giáo viên cốt cán ở các bộ môn Vật lí, Sinh học, Công nghệ và Địa lí cấp THCS, THPT.

Để triển khai đại trà trong các trường trung học giai đoạn 2010-2015 về thực hiện nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu được mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở mọi nơi, mọi chỗ trong đời sống xã hội.

2. Chủ động phối hợp với các ban ngành ở địa phương để thực hiện tốt nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các nhà trường.

3. Căn cứ tài liệu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua một số môn học ở trường trung học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 4324/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2009, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên và chỉ đạo các trường trung học dạy tích hợp ở các môn Vật lí, Sinh học, Công nghệ, Địa lí cấp THCS, THPT trong giai đoạn 2010-2015. Kinh phí tập huấn lấy từ nguồn kinh phí bồi dưỡng giáo viên hàng năm.

4. Về tài liệu tập huấn: Những đơn vị chưa nhận được tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tại lớp bồi dưỡng (mỗi Sở 02 bộ), liên hệ với Vụ Giáo dục Trung học (ông Nguyễn Trọng Sửu) để nhận. Các đơn vị có nhu cầu in thêm tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng tại đơn vị, liên hệ với Trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu, Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội), điện thoại 043 834 7107, fax 043 754 7853 hoặc DĐ: 0907 668 118 (anh Bùi Anh Tuấn).

5. Các Sở Giáo dục và Đào tạo nên xây dựng mô hình trường THCS, THPT về dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình này.

6. Thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi về Vụ Giáo dục Trung học, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội).

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về hoạt động thu hồi đất ? Định mức hỗ trợ khi đất bị thu hồi đất ?

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Vụ KHCNMT, Cục NG&CBQLGD (để phối hợp);

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

>> Xem thêm:  Thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ? Thu hồi sổ đỏ khi nào ?