BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1665/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 1194/TCHQ-GSQL ngày 8/3/2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 476/HQLC-NVngày 22/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vướng mắc khi thực hiện công vănsố 1194/TCHQ-GSQL ngày 8/3/2013 về việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ BảnVược nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 3/6/2009 của Bộ Công Thương thì trường hợpcủa Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh nhập khẩu chân gà và cánh gà về chế biến,phân loại, đóng gói thực hiện theo loại hình NSXXK đáp ứng quy định tại khoản1, Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT dẫn trên được xuất khẩu qua các cửa khẩuphụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

2. Theo quy định tại Thông tư số13/2009/TT-BCT thì hàng hóa xuất khẩu của Công ty không phải xin giấy phép củaChủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và các Bộ ngành liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh