BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1665 TCT/NV5
V/v lập hoá đơn đối với hàng giảm giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Lever VietNam
- Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh

Tổng cục thuế nhận được công văn số 0303/2003-Corp Acct ngày 31/3/2003 của Công ty Lever Vietnam hỏi về việc bù giá cho đại lý đối với hàng hoá hư hỏng tại kho của đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.9, Mục IV, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/123/2000 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp của Công ty đã xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, đã xuất hoá đơn GTGT nhưng do hàng hoá không đảm bảo chất lượng, Công ty quyết định giảm giá bán cho đại lý thì Công ty và đại lý phải lập Biên bản xác định rõ số lượng, quy cách hàng hoá không đảm bảo chất lượng, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng hoặc giảm chất lượng. Về giá của số hàng này, phải ghi rõ mức giá theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn bán hàng). Căn cứ vào Quyết định của Công ty về mức giảm giá cho số hàng này. Công ty điều chỉnh giảm giá lô hàng này vào hoá đơn bán hàng cho đại lý lần sau. Hoá đơn phải ghi rõ điều chỉnh giảm giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số... ký hiệu... số tiền giảm giá. Các biên bản xác định về chất lượng hàng hoá và Quyết định giảm giá phải được lưu cùng với hoá đơn có điều chỉnh giảm giá. Công ty phải chịu trách nhiệm về việc giảm giá và chất lượng sản phẩm bán cho người tiêu dùng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Lever Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên doanh liên hệ với cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến