NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------------

Số: 1666/NHNN-CSTT

V/v: Báo cáo lãi suất cho vay thỏa thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Tại Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng áp dụng đối với các khoản cho vay trung và dài hạn, cho vay để trực tiếp phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Để theo dõi tình hình cho vay theo lãi suất thỏa thuận trên địa bàn tỉnh, thành phố; phục vụ điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố lập và gửi báo cáo về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận theo Phụ lục của công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến