BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1666/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải.
- Ban Quản lý dự án 1.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 10604/BGTVT-KHĐT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thôngvận tải và công văn số 24/PMU1 -KH-TCKT ngày 05/01/2013 của Ban Quản lý dự án 1đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án giao thông tránh ngập của thủy điệnSơn La. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhqui định hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

TạiĐiểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhqui định hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

TạiĐiều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính qui địnhhàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tạicông văn số 1887/TTg-CN ngày 17/11/2006, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:“Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm huy động đủ 1.013,24 tỷ đồngđể chuyển cho Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng cầu Pá Uôn và các công trìnhgiao thông tránh ngập thủy điện Sơn La.

BộTài chính hướng dẫn thủ tục chuyển vốn và thanh toán vốn...”.

Tạicông văn số 370/BTC-ĐT ngày 09/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển vốn vàthanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập Đoàn điện lực Việt Nam cho các công trìnhgiao thông tránh ngập thủy điện Sơn La như sau:

“- Việcchuyển vốn, thanh toán vốn cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngậpthủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải quản lý bằng nguồn vốn 1.013,24 tỷ đồngdo Tập Đoàn điện lực Việt Nam huy động được thực hiện theo hướng dẫn tại mục IIdưới đây.

- Tậpđoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm huy động đủ 1.013,24 tỷ đồng để thựchiện đầu tư cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện SơnLa...”

Căncứ các quy định trên, dự án đầu tư cầu Pá Uôn và các công trình giao thôngtránh ngập thủy điện Sơn La thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Nhàthầu thi công công trình thực hiện xuất hóa đơn cho chủ đầu tư là Bộ Giao thôngvận tải (Ban Quản lý dự án 1) và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án 1 được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCDN-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn