BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/TCT-TTr
V/v: Trả lời CV số 285/2006VB/TCKT của Công ty TNHH ôtô Trường Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH ôtô Trường Hải

Trả lời công văn số 285/2006VB/TCKT ngày 28/12/2006 củaCông ty TNHH ôtô Trường Hải (Địa chỉ: Số 19 đường 2A-KCN Biên Hoà II, tỉnhĐồng Nai) về việc: ''chính sách thuế & chế độ kế toán'', Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vấn đề 1:Khoản chi phí lãi vay trong kỳ Đội kiểm tra phân bổ cho khoản vốn đưa đi gópvốn liên doanh và đầu tưTSCĐ (đầu tư mua đất):

Tại Điểm 15, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTCngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 củaChính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-Cp ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:''Doanh nghiệpkhông được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế các khoảnchi phí sau đây:

...

d, Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhậpchịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chứcxã hội và ủng hộ địa phương (trừ trường hợp đã có quy định của Chính phủ cho tính vào chi phí kinh doanh);chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịuthuế.

Và tại mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:''IV.các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý:

...

6, Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thunhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ các đoànthể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương, chi từ thiện và các khoản chi kháckhông liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế.

Do vậy các khoản chi liên quan đến góp vốn liên doanh, đầutư TSCĐ (đầu tư mua đất) không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuếkhông được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Toàn bộ vốn của đơn vị (kể cả vốn vay) phục vụ mọi hoạtđộng sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của đơn vị, trong đó có cả hoạtđộng không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế. Vì vậy, trong trườnghợp đơn vị có đi vay vốn thì tất các các hoạt động đều phải gánh chịu (bị phânbổ) khoản trả lãi tiền vay. Đội kiểm tra thực hiện phân bổ lãi vay phải trảtrong kỳ (các năm 2003, 2004, 2005) theo phương pháp bình quân: lãi vay bìnhquân cho một đồng vốn sử dụng trong kinh doanh (gồm tổng vốn vay bình quân nămvà vốn chủ sở hữu bình quân năm) để xác định chi phí lãi vay phân bổ cho cáchoạt động trên là hợp lý và đúng quy định.

2. Vấn đề 2:Khoản thu nhập khác phát sinh năm 2005 :

Tại điểm 1, 2, mục II, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định việc xácđịnh doanh thu tính thuế TNDN:

“1. Doanhthu để tính thu nhập chịu thuế đươc xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bánhàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng khôngphân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...

2. Thờiđiểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

2.1- Đốivới hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá hoặc xuất hoá đơnbán hàng.

2.2- Đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặcxuất hoá đơn bán hàng.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì khoản doanh thu phát sinhkỳ nào đều phải phản ánh vào kỳ đó đảm bảo doanh thu phải phù hợp với chi phíđể tính thu nhập chịu thuế nhằm xác định đúng nghĩa vụ về thuế của Công ty đốivới NSNN trong năm.

3. Vấn đề 3:Về khoản chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách... được đưa vào chi phí hợplý trong kỳ:

Tổng số Chi phí hợp lý kinh doanh trong kỳ đã trừ giá vốncủa Công ty; tổng chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp khách của Công ty do Côngty báo cáo và Đội kiểm tra đã kiểm tra và ghi nhận theo số báo cáo của Công ty.Theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 củaChính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định việc xác định chiphí bị khống chế để tính thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tiếp tân,khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hộinghị và các khoản chi phí khác phải có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, gắn với kết quả kinh doanh,không vượt mức khống chế qui định dưới đây:

...

b, Đối với cơ sở hoạt động kinh doanh thương nghiệp, ănuống, dịch vụ không quá 7% trêntổng chi phí đã liệt kê trên (đối với thương nghiệp trừ giá mua vào của hàngbán ra)

...

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, do Công ty hạch toán riêng doanhthu kinh doanh Thương mại và doanh thu dịch vụ sửa chữa nên Đội kiểm tra đãphân bổ chi phí hợp lý và chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi.... của từnghoạt động Thương mại và Dịch vụ riêng và tính lại mức khống chế theo quy địnhđối với hoạt động kinh doanh Thương mại (tỷ lệ khống chế trên tổng chi phí hợplý không gồm giá vốn hàng bán) và loại trừ khỏi chi phí khoản chi vượt mứckhống chế 7%. Do khi tính tổng chi phí khống chế Công ty đã không trừ giá vốnhàng bán Thương mại nên chi phí khống chế theo cách tính của Công ty cao hơncủa Đội kiểm tra.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TTr (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương