THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/TTg-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi ngh hưu theo quy định

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2019 vàB Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
- Ban Tổ chức Trung ư
ơng;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);
- Ông Nguyễn Đình Toàn;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);
- L
ưu; VTS TCCB.NTT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc