BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Thuế GTGT mặt hàng chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong TĂCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của các doanh nghiệp trong việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:
Căn cứ khoản 1, Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi:"Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang";
Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT; Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính:"Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%;
Căn cứ Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính:"Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất".
Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3927/BNN-CN ngày 5/11/2013:"Mặt hàng chất phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến dùng cho gia súc, gia cầm đều là thức ăn chăn nuôi".
Đề nghị Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các mặt hàng các doanh nghiệp nhập khẩu khai báo là chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi và xử lý như sau:
- Nếu thuộc các mặt hàng đáp ứng quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%; Trường hợp đã thực hiện thu thuế GTGT các mặt hàng chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi khác với hướng dẫn tại công văn trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.
- Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì xử lý thuế GTGT và xử phạt theo đúng quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NN và PTNN;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Các doanh nghiệp (theo danh sách gửi kèm);
- Lưu: VT, TCHQ (116)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?