BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Transimex.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 856/HQBD-GSQLngày 19/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xin chủ trương thànhlập kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV trung tâm phân phối Transimex, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tíchlà 18.000 m2 gồm: 11.116 m2 kho, 6.650 m2 bãi; 234 m2 Văn phòng tại đường số23, khu Công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHHMTV trung tâm phân phối Transimex là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh BìnhDương căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ; Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoànthiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm trathực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện thànhlập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị Hải quan quảnlý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyếtđịnh thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV trung tâm phân phối Transimex đường số 23, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh