VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 1667/VPCP-KTN

V/v: quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1451/BCT-NL ngày 04 tháng 02 năm 2010) về Quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc, quy mô công suất khoảng 200 MW tại Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sau khi làm rõ loại nhiên liệu sử dụng, công suất tổ máy, cấu hình của nhà máy và các vấn đề khác như ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Đồng ý bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc vào Quy hoạch điện VI, các tổ máy giai đoạn 1 đưa vào vận hành năm 2015, tiến độ đưa vào vận hành các tổ máy giai đoạn 2 được quyết định trong Quy hoạch điện VII.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lập Dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc và triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính, TN và MT, Giao thông vận tải, Quốc phòng, NN và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Tập đoàn: CN Than - Khoáng sản VN, Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý