BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1668/BNG-TCQT
V/v: miễn thuế hàng hóa theo Hiệp định Hoạt động của MRC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan.

Phúc công văn 2045/TCHQ-TXNK ngày18/4/2013 về việc miễn thuế lô hàng nhập khẩu của công ty HYMETCO cung cấp cho Ủyhội sông Mê Công Quốc tế (MRC) căn cứ theo Hiệp định Hoạt động của MRC, BộNgoại giao xin có ý kiến như sau:

1. Việc giải thích điều ước quốc tế,theo quy định tại Điều 76 Luật Ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tếnăm 2005 thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Trong trường hợp cần có ý kiến giảithích Hiệp định nói trên, Cơ quan đề xuất ký điều ước quốc tế cần thống nhất ýkiến với các Bộ, ngành hữu quan trình Chính phủ phương án giải thích đối vớivấn đề liên quan.

2. Tuy nhiên, qua nghiên cứu sơ bộ,có thể thấy:

a. Hiệp định được ký bằng một ngônngữ duy nhất là tiếng Anh. Vì vậy nếu có sự hiểu không thống nhất giữa bảntiếng Anh và bản dịch tiếng việt, cần sử dụng bản tiếng Anh.

b. Về các thuật ngữ liên quan đếnthuế:

Theo từ điển pháp lý quốc tế (BlackLaw Dictionary, 7th Edition), “custom duties” nghĩa là cácloại thuế đánh vào việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa; “excise duties”là thuế đánh vào việc sản xuất, bán hoặc sử dụng một số hàng hóa (như thuốc lá)hoặc đánh vào một số hoạt động nghề nghiệp (như thuế đánh vào việc hành nghề luậtsư); “sale tax” là thuế đánh vào việc bán hàng hóa và dịch vụ, thườngđược tính theo phần trăm giá bán hàng hoặc giá dịch vụ.

Như vậy, tại Điều 5 Hiệp định Hoạtđộng của MRC, “custom duties on imports and exports in respect of articlesimported or exported by the MRC for its official use” chỉ các loại thuếliên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, vật phẩm được MRC nhập khẩuhoặc xuất khẩu để sử dụng chính thức, gọi tắt là thuế nhập khẩu, thuế xuấtkhẩu; “excise duties, sales and all other taxes” là thuế tiêu thụ đặcbiệt, thuế giá trị gia tăng và tất cả các loại thuế khác.

c. Về các thuật ngữ liên quan khác:

Cụm từ “for its official use”có nghĩa là phục vụ các hoạt động chính thức của MRC, trong đó có việc thực hiệncác dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác của MRC theo Điều 2 Hiệp định Hợp tácvì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Công năm 1995.

Về “making important purchasesfor official use”, theo thông lệ, căn cứ để xác định “importantpurchases” là dựa vào số lượng, tính chất hoặc giá trị của hàng hóa, đểphân biệt với những mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

3. Như vậy, nếu căn cứ vào khái niệmchung của các thuật ngữ thì có thể hiểu rằng MRC được miễn thuế xuất, nhậpkhẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cho các thiết bị được muađể phục vụ dự án của MRC. Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác, cần tra cứu lại hồsơ đàm phán Hiệp định về hoạt động của MRC, cũng như tham khảo cách giải thíchvà áp dụng của các nước thành viên MRC khác.

4. Việc miễn/hoàn thuế tài sản củaMRC cần được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của MRC và xác nhận của cơ quan đầumối phụ trách hợp tác với MRC (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban sông Mê CôngViệt Nam).

5. Bộ Ngoại giao xin gửi kèm bảnsao Hiệp định Hoạt động của MRC (bằng tiếng Anh) và Hiệp định Hợp tác pháttriển lưu vực sông Mê Công (bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Bộ Ngoại giao có các ý kiến trên đểQuý Cơ quan tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT;
- VP UBSMCVN;
- Lưu: HC, TCQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Hoàng Chí Trung