BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1668/BXD-KTXD
V/v: Định mức công tác vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Khu quản lý đường bộ II

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 708/KTKH ngày 29/6/2009 của Khu quản lý đường bộ II về định mức công tác vậnchuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủđầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dựtoán của Nhà nước và phương pháp lập định mức, đơn giá xây dựng công trình theohướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng định mức, đơn giácủa công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.

Đối với công tác vận chuyển đá dămđen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ (mã hiệu AD.27200) tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựngcông trình - Phần Xây dựng, trường hợp cự ly vận chuyển >4km thì được xácđịnh bằng định mức vận chuyển của 4km (mã hiệu AD.2724) cộng với định mức 1kmtiếp theo (AD.2725) nhân với cự ly vận chuyển còn lại

Khu quản lý đường bộ II căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn