TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Cảng Sông TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Cảng Phú Định, Hồ Học Lãm, P.16, Quận 8
Mã số thuế : 0304414108

Trả lời văn thư số 39/CV-CS ngày 13/02/2012 của Công ty về chínhsách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCNgày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“ Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau :

1) Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật .”

- Căn cứ điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC Ngày 04/08/2011 BộTài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày26/01/2011:

“Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hànghoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thựchiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thìthực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả chocác cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ cáctrường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (nhưtiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cánhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báocho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã sốthuế.

Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngàylàm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đốitượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêutrên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giacảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/nămnếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảmtrừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc đượcgiảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chứctrả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kếtcủa người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúcnăm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của nhữngngười chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phảichịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lậnsẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồngthời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theotỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tínhtrên thu nhập tháng.”

- Căn cứ công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 của Tổngcục Thuế hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;

Trường hợp người lao động trực tiếp ký hợp đồng lao động thờivụ dưới 3 tháng với Công ty thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệnêu trên nếu chỉ có duy nhất thu nhập tại Công ty và ước tính tổng thu nhậpchịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì mới được làmcam kết theo hướng dẫn trên gửi Công ty để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừthuế. Trường hợp người lao động ký hợp đồng cả năm với Công ty hoặc liên tục kýhợp đồng thời vụ dưới 3 tháng trong năm, làm việc có tổng thời gian lao động từ3 tháng đến 12 tháng thì Công ty tạm thời khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũytiến từng phần trên thu nhập tháng và cá nhân người lao động đăng ký người phụthuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định. Hợp đồng lao động, chứng từ chi lương vàcác hồ sơ tài liệu có liên quan theo quy định là căn cứ để Công ty tính vào chiphí được trừ.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với người đại diện của mộtnhóm người lao động thực hiện Công việc thời vụ cho Công ty thì người đại diệnphải liên hệ với cơ quan thuế kê khai và nộp thuế để được cấp hoá đơn lẻ xuấtgiao cho Công ty làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT3
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
260- 28460/12- dtthanh

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga