BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013.

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 105/CV-CT ngày07/03/2013 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc sử dụng hóa đơn đặt in chưa thôngbáo phát hành, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnhBạc Liêu tại công văn số 105/CV-CT ngày 7/3/2013 thì: Qua kiểm tra thuế thờikỳ kiểm tra năm 2011 và năm 2012, phát hiện Công ty TNHH MTV Hằng An (mã sốthuế 1900447032) vi phạm về phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in. Cụ thể là:

Hóa đơn đặt in mẫu số 01/GTKT2 /001,ký hiệu HA/11P từ số 0000001-0000250, Công ty đã sử dụng 33 số trong năm 2012nhưng chưa thông báo phát hành theo quy định. Trong số hóa đơn đã sử dụng nêutrên thì có 14 số hóa đơn xóa các liên còn lưu tại cuốn; có 13 số hóa đơn xuấtcho Công ty cổ phần Tập đoàn Hằng An (mã số thuế 0302427817) nhưng không phátsinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ như nội dung ghi trên hóa đơn; có 6 sốhóa đơn xuất cho khách hàng của Công ty có phát sinh nghiệp vụ mua hàng hóa,dịch vụ như nội dung ghi trên hóa đơn:

Qua trường hợp vi phạm về sử dụnghóa đơn nêu tại công văn số 105/CV-CT ngày 7/3/2013 nêu trên cho thấy có dấuhiệu về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Hằng An, Tổng cục Thuế đềnghị Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu xem xét kỹ các tình tiết để xử lý đối với nhữnghành vi vi phạm có dấu hiệu trốn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn