THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6254/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 41,06 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (3
) THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

Trịnh
Đình Dũng