BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1669/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng 1

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 650 CV-LĐTL ngày 14/4/2003 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5105 TC/TCDN ngày 16/5/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng 1 theo quy đinh tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/2003 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Cao su Đồng Phú.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Cao su Đồng Phú và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng